fbpx

Regulamin korzystania ze strony www.hyta.pl

Regulamin określa warunki korzystania ze strony https://www.hyta.pl, w tym zasady pobierania znajdujących się na niej dokumentów, korzystania z dostępnych funkcjonalności strony, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez spółkę HYTA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (50-217), ul. Pomorska nr 55 lok. 8, REGON: 522634373, NIP: 8982280406, KRS: 0000983544 i jej partnerów. Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z Regulaminem. Użytkownik może uzyskać dostęp do treści Regulaminu w stopce strony internetowej. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług elektronicznych dostępnych w ramach Strony internetowej zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 1
Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 1. Licencjodawcy, Projektancie lub Usługodawcy – należy przez to rozumieć Hyta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (50-217), ul. Pomorska nr 55 lok. 8, REGON: 522634373, NIP: 8982280406, KRS: 0000983544;
 2. Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną która korzysta ze strony internetowej https://www.hyta.pl;
 3. Konsumencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. Stronach – należy rozumieć łącznie Użytkownika i Usługodawcę; pojęcie „Strona” odnosi się zaś do każdego z tych podmiotów z osobna;
 5. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin;
 6. Usłudze elektronicznej – należy przez to rozumieć usługę świadczoną bez jednoczesnej obecności Stron, drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Strony internetowej, poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych;
 7. Utworze lub Projekcie – należy przez to rozumieć dzieło jakim jest projekt domku rekreacji indywidualnej i inne utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, udostępniony na Stronie internetowej;
 8. Inwestycji – należy przez to rozumieć jednokrotną realizację budynku opisanego w umowie zawartej przez Strony i na zasadach określonych w umowie;
 9. Stronie internetowej – należy przez to rozumieć stronę https://www.hyta.pl;
 10. Newsletterze – należy przez to rozumieć usługę elektroniczną, pozwalająca Użytkownikowi na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Użytkownika adres e-mail bezpłatnych informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy i/lub jego partnerów;
 11. Przedsiębiorca uprzywilejowany – Użytkownik, który dokonuje czynności prawnej z Usługodawcą, która to jest bezpośrednio związana z jego działalnością gospodarczą, gdy z jej treści wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

§ 2
Oświadczenia

Projektant oświadcza, że:

 1. może rozporządzać prawami autorskimi do Utworu w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonywania umowy licencji;
 2. korzystanie z Utworu nie narusza (oraz nie będzie naruszać) majątkowych i osobistych praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich.

§ 3
Rodzaj i zakres Usług elektronicznych

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony internetowej korzystanie z Usług elektronicznych takich jak:
 • pobieranie karty technicznej domków rekreacji indywidualnej;
 • korzystanie z konfiguratora domków rekreacji indywidualnej;
 • udzielanie bezpłatnej licencji na Projekt na zasadach wskazanych w Regulaminie;
 • udostępnienie wzoru formularzy do złożenia Projektu organom administracji publicznej;
 • odpłatne zamówienie terminu realizacji Inwestycji przez formularz on-line;
 • korzystanie z formularzy kontaktowych dostępnych na Stronie internetowej;
 • przesyłanie Newslettera.
 1. Świadczenie Usług elektronicznych na rzecz Użytkownika odbywa się na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na Stronie internetowej treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Strony internetowej i prezentowanych na niej materiałów.
 3. Świadczenie Usług elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne poza usługą, o której mowa w §6 Regulaminu.
 4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
 • dostęp do sieci Internet;
 • posiadanie konta poczty elektronicznej w przypadku obsługi zapytania Użytkownika (formularze kontaktowe na Stronie internetowej), czy zapisu na Newsletter;
 • przeglądarka internetowa.
 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Strony internetowej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 3. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Usługodawca udostępnia na stronie wizualizacje domków rekreacji indywidualnej, wizualizacje te nie stanowią oferty sprzedaży, w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego i mają jedynie charakter poglądowy. Wizualizacje przedstawione na stronie https://www.hyta.pl nie stanowią próbki lub wzoru. Strona https://www.hyta.pl nie ma charakteru publicznego zapewnienia. Do sprzedaży może dojść jedynie po złożeniu  przez  Usługodawcę oferty sprzedaży, na warunkach indywidualnie określonych przez Strony i w formie umowy zawartej pomiędzy Stronami. Usługodawca nie oferuje sprzedaży on-line.

§ 4
Pobranie karty technicznej i korzystanie z konfiguratora

 1. W celu pobrania karty technicznej wystarczy pobranie jej ze strony https://www.hyta.pl, co nie wymaga żadnych dodatkowych czynności ze strony Użytkownika. Karta techniczna zawiera tylko ogólne informacje o Projekcie, w celu uzyskania szczegółowych informacji Użytkownik powinien skontaktować się z Projektantem.
 2. Udostępniony na stronie https://www.hyta.pl konfigurator umożliwia dokonanie przez Użytkownika konfiguracji domku rekreacji indywidualnej według preferencji Użytkownika. Konfigurator umożliwia zapoznanie się z przybliżonym kosztem domku rekreacji indywidualnej, jednakże cena podana w konfiguratorze nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. W celu uzyskania oferty Użytkownik powinien skontaktować się z Projektantem. Oferty przygotowywane są indywidualnie dla każdego Użytkownika, ceny uzależnione są od wybranego projektu i materiałów, jak również od miejsca dostawy.

§ 5
Uzyskanie Projektu i formularzy

 1. Projektant oferuje możliwość nabycia bezpłatnych wersji Projektów domków rekreacji indywidualnej, których wizualizacje dostępne są na stronie internetowej https://www.hyta.pl.
 2. Użytkownik Strony internetowej w zakładce „Wybierz Dom” za pomocą znajdujących się tam formularzy może złożyć zamówienie na Projekt wybranego przez siebie domku rekreacji indywidualnej.
 3. Celem złożenia skutecznego zamówienia Użytkownik zostanie poproszony o podanie w formularzu następujących danych: imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail.
 4. Warunkiem koniecznym do skutecznego złożenia zamówienia jest akceptacja niniejszego Regulaminu, która stanowi wyrażenie zgody na zawarcie umowy licencji na wybrany projekt domku rekreacji indywidualnej, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Po akceptacji zamówienia złożonego przez Użytkownika, Projektant udostępnia Użytkownikowi na podany przez niego w zamówieniu adres e-mail Projekt wybranego domku.
 6. Wraz z Projektem Projektant może udostępnić na życzenie Użytkownika wzór wniosku dotyczącego zgłoszenia budowy, który Użytkownik może przedłożyć uprawnionemu organowi administracji, w celu zgłoszenia budowy domku według Projektu. Wzór wniosku wraz z przykładem jego uzupełnienia stanowią jedynie informację dla Użytkownika o formie wniosku i możliwym sposobie jego wypełnienia. Za finalne jego uzupełnienie oraz akceptację odpowiada Użytkownik, który składa dokumenty w swoim imieniu.
 7. Użytkownik otrzymuje prawo do korzystania z Projektu w celu złożenia wniosku w przedmiocie zgłoszenia budowy domku rekreacji indywidualnej do właściwego organu i uruchomienia w tym zakresie procedury administracyjnej. Nabycie bezpłatnego Projektu nie uprawnia do realizacji obiektu będącego przedmiotem Projektu przez Użytkownika. 
 8. Projektant nie ponosi odpowiedzialności za decyzję organu administracyjnego, w szczególności w przypadku zgłoszenia przez organ sprzeciwu wobec prowadzenia robót budowlanych. Projektant nie daje gwarancji pozytywnej weryfikacji przez organ wniosku dotyczącego zgłoszenia budowy domku rekreacji indywidualnej, na podstawie zamówionego Projektu. Projektant nie będzie wykonywał żadnych indywidualnych zmian w bezpłatnej wersji Projektu.
 9. Użytkownik nie może przenieść na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z udzielonej mu licencji na Projekt 
 10. Licencja nie obejmuje prawa do wykonywania zależnego prawa autorskiego do Projektu.
 11. Użytkownik nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek opracowań Projektu lub dokonywania w nich modyfikacji.
 12.  Użytkownik nie jest uprawniony do udzielania dalszej licencji na korzystanie z Projektu (zakaz sublicencji).

§ 6
Zlecenie analizy działki

 1. Zlecenie analizy działki wiążę się z uiszczeniem przez Użytkownika opłaty za usługę na rzecz w wysokości 200 złotych lub równowartości tej kwoty (“Opłata”). Opłata zawiera podatek VAT. 
 2. W przypadku realizacji Inwestycji, Opłata nie ulega zaliczeniu na poczet ceny Inwestycji.
 3. W przypadku, w którym realizacja Inwestycji nie może zostać przeprowadzona, Opłata nie jest zwracana.
 4. Hyta nie ponosi odpowiedzialności za możliwy do przeprowadzenia zakres analizy. Wynik analizy jest zależny wprost od publicznej dostępności informacji o wskazanej przez Użytkownika nieruchomości oraz jakości informacji o nieruchomości dostarczanych przez Użytkownika. Hyta realizuje usługę wyłącznie w granicach należytej staranności i w sposób zgodny z praktykami przyjmowanymi w praktyce zawodów architektonicznych.
 5. Wyniki analizy mają na celu wyłącznie zweryfikowanie zdatności wskazanej przez Użytkownika nieruchomości do prowadzenia dalszych kroków zmierzających do legalizacji. Hyta nie ponosi odpowiedzialności za finalne decyzje organów publicznych, które mogą wynikać z odmiennej polityki lub interpretacji przepisów przez te organy. Wynik analizy z założenia nie służy do realizowania z jego zastosowaniem celów odmiennych, niż wskazany w niniejszym ustępie, a zastosowanie wyniku analizy w takich celach, w szczególności poprzez samodzielne ubieganie się o decyzje w postępowaniu administracyjnym, przez Użytkownika, odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika.
 6. Analiza przeprowadzana jest zgodnie z wiedzą i najlepszymi praktykami na dzień jej przeprowadzenia. Użytkownik w wyniku realizacji umowy otrzymuje wiadomość w formie elektronicznej z załącznikami lub bez, która stanowi analizę. 
 7. Aktualizacja analizy wymaga jej ponownego zlecenia, opłacenia i realizacji.
 8. Hyta nie przekazuje Użytkownikowi informacji przekraczających zakresem analizę stanowiącą wynik zlecenia, chyba że jest to związane z dalszą realizacją Inwestycji.
 9. Jeżeli Użytkownik nie dokona Opłaty w terminie 3 dni od zamówienia zgłoszenie uznaje się za nieważne.
 10. Co do zasady analiza ma na celu ułatwienie Użytkownikowi zakup produktów Hyty i jako taka stanowi produkt marketingowy, stąd jej zlecenie wymaga, a jego dokonanie równoznaczne jest z udzieleniem Hycie zgody na komunikację marketingową.
 11. O możliwości przeprowadzenia analizy lub niemożności jej przeprowadzenia Użytkownik zostanie poinformowany przez e-mail podany podczas zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia dokonania Opłaty.
 12. Prawa wynikające z zakupu analizy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie, inne niż osoba wpisana w Zamówieniu. Podobnie wyniki analizy są wysyłane tylko raz i na adres wskazany w jej zamówieni.
 13. Użytkownik może dokonać Opłaty on-line poprzez system płatności elektronicznych Stripe lub PayPal. Płatność uznaje się za dokonaną z momentem otrzymania przez Usługodawcę informacji o ustanowieniu nowej transakcji w systemie płatniczym i wpływie środków na rachunek Usługodawcy. 
 14. Usługodawca nie odpowiada za skutki podania nieprawidłowych danych przez Użytkownika w formularzu oraz za działanie usług i technologii dostawców innych, niż Usługodawca, np. PayPal. Decydując się na skorzystanie z usług dostarczanych przez dostawców tych technologii w przypadku płatności, zakupu analizy albo dowolnym innym przypadku występującym na stronie hyta.pl lub hyta.eu, Użytkownik działa we własnym interesie i na własne ryzyko, dokonując dobrowolnej akceptacji regulaminów tych dostawców.

§ 7

Newsletter

 1. Newsletter zawiera treści informacyjne, promocyjne lub reklamowe Usługodawcy i partnerów Usługodawcy. Elementy graficzne i treści usługi stanowią przedmiot ochrony praw autorskich lub innych praw przysługujących Usługodawcy i/lub jego partnerom. 
 2. Zapis na Newsletter jest możliwy poprzez formularz zapisu znajdujący się na Stronie internetowej. 
 3. Użytkownik może w każdym czasie dezaktywować Newsletter poprzez kliknięcie w link dezaktywujący zamieszczony w wiadomości e-mail przesyłanej do Usługobiorcy zawierającej Newsletter. 

§ 8
Procedura reklamacyjna

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych za pośrednictwem Strony internetowej Użytkownik może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@hyta.pl.
 2. W wiadomości e-mail, należy podać oznaczenie Użytkownika i przedstawić okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mailowy Użytkownika podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Użytkownika sposób.
 5. W przypadku złożenia reklamacji związanej z funkcjami Strony internetowej, obsługiwanych przez podmioty inne niż Usługodawca, Usługodawca przekazuje reklamację właściwym podmiotom, o czym informuje Użytkownika albo informuje Użytkownika o konieczności skierowania reklamacji do innego podmiotu. 

§ 9
Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych

 1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym.
 2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
 3. Umowa o świadczenie Usług elektronicznych zostaje ponadto rozwiązana, gdy:
 • Użytkownik zaprzestanie korzystania z funkcjonalności Strony internetowej dostępnych dla Użytkownika;
 • skutek taki wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

§ 10
Własność intelektualna

 1. Wszystkie treści zamieszczone na Stronie internetowej pod adresem https://www.hyta.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i są własnością HYTA sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (50-217), ul. Pomorska nr 55 lok. 8, REGON: 52263437300000, NIP: 8982280406, KRS: 0000983544 i/albo podmiotów powiązanych z Usługodawcą.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek na zasadach innych niż określone w niniejszym Regulaminie, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość Strony internetowej stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich logo użyte na Stronie internetowej należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na Stronie internetowej użyte są w celach informacyjnych.

§ 11
Postanowienia końcowe

 1. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, chyba ze z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych wynika właściwość innego prawa i jest to właściwość wyłączna.
 2. Usługodawca może dokonać zmian w niniejszym Regulaminie z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku, gdy zmiana taka jest konieczna w związku ze zmianami w obowiązujących przepisach prawa lub zmianą funkcjonalności Strony internetowej, zmianami technicznymi lub technologicznymi, które mogą wpływać na działanie Strony internetowej. Zmiana dokonywana jest poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na Stronie internetowej z wyraźnym określeniem daty, kiedy nowy Regulamin wchodzi w życie.
 3. Subskrybenci Newslettera i Użytkownicy korzystający z usługi rezerwacji terminu zostaną poinformowani o zmianach Regulaminu mailowo i w przypadku niezaakceptowania zmian mogą zrezygnować z usług. Zmiana Regulaminu w żaden sposób nie narusza praw nabytych Użytkowników i nie ma zastosowania do umów zawartych przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.
 4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
 • ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem będącym jednocześnie Konsumentem lub Przedsiębiorcą uprzywilejowanym zostają poddane sądom właściwym dla Konsumenta / Przedsiębiorcy uprzywilejowanego;
 • ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem niebędącym Konsumentem / Przedsiębiorcą uprzywilejowanym, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 1. Użytkownik będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 2. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.02.2023 r. 
POROZMAWIAJMY O TWOICH PLANACH

Pozostańmy w kontakcie

Masz pytania odnośnie naszych projektów lub trybu pracy? Nie możesz się zdecydować? Zadzwoń albo napisz do nas maila! Odpowiemy na wszystkie Twoje wątpliwości i doradzimy najlepszą opcję.

Siedziba

Hyta sp. z o.o.
ul. Pomorska 55/8
50-217 Wrocław

Tel: +48 785 035 035

© Copyright 2024 HYTA.PL
Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy.

Skandynawskie domy bez pozwolenia - Hyta by KIK Architekci
English version | This site includes IP2Location data from https://lite.ip2location.com.